TATARCA YIRLARIBIZ

yan direselerden gürip kaldım

imsizley kemsül giygenin

ömrümde bılsa hiç unutmam

güğreğine salıp süygenin

siyeyley devedim gümüş

yazar kalem kaylarım kamış

uzaklay ilge gidip baram

rıza gıne bılgın sin caniş

sibelep yamkır ay yavadı

nurlanıpge yüzge damadı

ikiley gözde seksen kirbik

şul mübarek göznı yabatı

kara kaşlı ala yılan

yürüymiğen arş boyınca

azizle üzgen garip başım

yürüymigen yazmış boyınca

biyikley biyik ay üylernin

tütünleri cığa kıl kifik

sizniley uylap gilgen cakda

kıska tünler üte yıl kifik

gül bakcesinde kimler yürüy

iki kolına gül uşlap

siz dustlarga bir kavuşsam

elle yuklarmıydım dınıçlap

havada uckan iki akışnın

kuyruk uçkayları tabaktay

siz dustlarmınan yırlaşıvlar

mollalardan algan sabaktay

havada uçkan iki akışnın

ayakların nicik göreyin

bi bahtı tulgan balayenim

ecel sizley nicik öleyin

ak idilnin alkınlarısuvunın dalgınları

sakınsini sokmasın

baş avrıydı can kurgadı

ecelindin allam saklasın

daldinley uçup dalga kunıp

dal dirbetkenleri barmiğen

boyları üsip yeşi yitmiy

zar sıgılatkanları barmiğen

irtde durdum irtde dip

irtde azan eyte dip

azan eyte min yiğlayım

ömrüm saya üte dip

kaş karası güzinde

boy sıfalay üzinde

ay tuvganda duvdınmı elle

ay nuru bar üzinde
işigaltım yeşil ülen

tabdadasım gilmiy yatlarga

içim dulı kaygı hasret

bilgirtesim gilmiy yatlarga

sabır taşım minim taşım

ultırsam ul yoldaşım

kayta barsam yalgız başım

Hızır ilyas yoldaşım

baylar gile mekeryedin

atka salıp sarı altın

biznin kifik munlu kuşlar

salıp sayrar kanatın

atın alaşamiğen

miyet yaraşamiğen

maturlarman söz süyleşiv

sine yaraşamiğen

aldır altyapkıçları

güldür altyapkıçları

yok disede bar bılır

gönıl yip atkıcları

biznin suvlar burmay burmay

burmay sayın ayırmay

rabbim allam kadir mevlam

iş dustlaedin ayırmay

biznin avıl çişmesinde

kazlar girin yuvarlar

ayrılıvlar biğrek kıyın

isen kalın duvğanlar

ak idilni giçkenimde

yır yırladım işki içgenimde

bir yırladım biş yığladım

duvganlarım isime düşkende

suv üstünde yüzer idim

ördek balası bılsamcı

hat icinde barır idim

kalem karası bılsamcı

s ayri sanduğaç balları

sayrap ucar havağa

min bılsamcı taş bılsacı

tesbih ider allamga

daldin tuğa min büğemin

sırın üsin sırlarsın

bi yırımnı al yadına

sağınganda yırlarsın

ak güğerçinde gürley

gök güğerçinde gürley

malsız yiğitler ölmey

dünya rahatı görme

türlikemnın çitinde

çetlevikmı sızıkmı

nik dartmaysın kermunınnı

elle dili buzıkmı

dart kermunın sayrasın

sal semaver kaynasın

kermun dartkan parmakların

yar kuynında uynasın

biznin iller kaysı yakda

almaz idim güzimni

ucup bargan kuş ardinden

eyter idim süzimni

biz illerde çeçek idik

dargaldık çit illerge

dagın çeçek bılır idik

kaytıp duvgan illerde


kara ormanı üç aylandım
dayanırga dayak dapmadım

kalem birlen hatlar yazdım

yiberivge haylev dabmadım

karligaç kayın ay başında

kanat uçkayları aynın kaşınday

biş vakit namaz nik kılmaybız

ni eyterbiz allam karşınday

alma bılsa şunday bılsın

birin bişge bülerlik

dusdın bılsa şunday bılsın

sinin için ülerlik


irtdenley durıp dışga cıksam

asi dreklerdin kuş ucar

işitin dustlar gürin sizler

kimnın süygen yarin kim guşar


alma ağaçları kıyılgan

kuşlar üterlik düğil

üsin görip süyleşmiyinçe

sözler biterlik düğil

ufa yolları bıyala

taş bılsa taymaz idi

yana yüreğim yana

sin bılsan yanmaz idi

aşar idim bal bısa

yüregime yal bılsa

daşlamam siz dustlarnı

aziz başım sav bılsa

kiblelerden cıkkan kara bulut

yavar gine bılsa yav indi

cankeyim sini bik sağındım

kaytar günün bıldı kayt indi


orak urgan ay yirlerim

bitay caogan bay yirlerim

guğ çeçektey kökrep kalgan

tuvıp üsken illerim

altın bılıp ağayın

gümüş bılıp damayın

sizdey matur dus işlerni

kaytan istep dabayın


saktiyen idik sarı başmak

dav buyların yürüp dusdırdım

alttı ay yaznı alttı ay kışnı

siz dustlarnı uylap üzdirdim

alar idik sadar idik

eşdirhannın şellerin

tiligram sugar idik

bilir icin hallerin

biznin avıl Reşadiye

biyik davnın başında

siznın icin gup hasret bar

biz garipler başında


yatar idim yuklar idim

dunım kıya yabınıp

yatsam yuğularım gilmey

siz dustlarnı sağınıp

karan minim duzıyımnı

kara kelebüş giygen

ullu başın gicci idip

bizni gürürge gilgen

altın batnas min guterdim

çin çin ayak düngerdim

siz dustlarnın hatırı için

avrıv başım guterdim


alma ağaçnın almasın

tuplap alıp kalmasın

kalsa kalsın biznın hatır

siznin hatır kalmasın

almı şelin alttı kat

gülmi şelin yiddi kat

alma kalem yazma selam

gup sağınsan üsın


iki diniz bir diniz

ağıvları dip diğiz

bizden selamlar eydinız

sıznı sagınkan diniz

altın katmış kata kata

un barmağım uyıldı

sin canıyımnı uylap uylap

haydin kıbitime sarı kuyuldı

haydin kızlar gideyik

arbalarga diyelip

süygen ballar garap kalsın

bağanalarga süyenip


semavır yışdım ay sar idip

sarı yavlık aldım bar idip

canıyim mini daşlap giddi

kişi kollarına zar idip

Gönderen tatar on 2 Ağustos 2009 Pazar
categories: edit post

0 yorum

Yorum Gönder